Kallelse extrastämma, balkonginglasning

Bifogat finner ni kallelse till extrastämma, bilaga 1 med information, bilder och priser samt en fullmaktsblankett att fylla i om du inte har möjlighet att närvara.

Utdrag ur våra stadgar angående ovan

30 §

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.

Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

31 §

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt, fullmakten skall uppvisas i orginal och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än en (1) medlem. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde.

Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig.

Ombud och boträde får endast vara:

  • annan medlem
  • medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo
  • föräldrar
  • syskon
  • myndigt barn
  • annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus
  • god man

Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare.

Är medlem en juridisk person får denna företrädas av legal ställföreträdare.