Markarbeten Vintergatan

Under april månad, preliminärt startdatum den 6 April 2020, kommer markarbeten ske på Vintergatan utanför Brf. Arkaden, Idared och RIO. Som det ser ut nu kommer dessa arbeten fortgå fram till efter sommaren 2020.

Under denna tid kommer gatan periodvis behöva stängas av men så långt det går görs detta ett körfält i taget för att möjliggöra en fungerande genomfart.

Service av garageinfart

Imorgon, måndagen den 24 Februari kommer UNA Portar och byter körskenan till infartsporten i vårt garage. Det kan innebära de stundvis stänger av infartsporten under dagen och man kommer att få använda sig av utfartsporten för både in och utfart. Var uppmärksamma och kör försiktigt under dagen!

Besiktning/Garanti

Viktig info att ta del av

Under dagen idag, fredagen den 21 februari 2020, kommer du att få en lista i din postlåda på de besiktningspunkter och garantiärenden som enligt våra register finns kvar att åtgärda i din lägenhet. Listan skickas ut för att vi och Forstena ska få en överblick om vad som faktiskt har åtgärdats och vilka punkter som finns kvar.

Punkterna är inhämtade från 2 årsbesiktningen samt inkomna garantiärenden till vår förvaltare Forstena sedan inflytt 2016. Redan åtgärdade punkter som är bekäftade kommer inte att finnas med på din lista.

To do

Vänligen följ anvisningarna på listan och markera vad som är åtgärdat eller ej med ev. kommentar och lämna din lapp i Forstenas utmarkerade brevlåda på Vintergatan 1 senast den söndagen den 22 mars 2020. Det står ”Forstena” på brevlådan.

Frågor på de

Kontakta Forstena som har fått det här i uppdrag av föreningen.

Duschblandare/temperaturskillnader

Flera boenden har rapporterat att duschblandaren med tiden har försämrats och att temperaturen har varierat och förändrats under hösten.

Tapwell har varit på besök hos oss och hittat en hel del smuts i våra duschblandare, vad de kan bero på kan man bara spekulera i men inget vi kan påverka. Vi har fått nya insatser till våra duschblandare konstnadsfritt av Tapwell och ett byte återställer funktionen. Då detta inte är en garantifråga så får man som boende göra bytet själv eller bekosta servicen som utförs. Önskar man göra bytet själv går det bra att kontakta styrelsen via mail för att få en ny insats.

Boka senast måndagen den 10 Februari 2020

Forstena kan erbjuda boende att boka in servicen till en kostnad av 297 SEK inkl. moms, en kostnad som Forstena fakturerar boende. För att få hjälp gör man en ”Felanmälan” till Forstena, se instruktion under fliken Felanmälan. Efter en sammanställning sätts datum. Under tiden som jobbet görs får man sätta sin dörr i serviceläge alternativt vara hemma och ta emot Forstena.

Bytet kommer att ta ungefär 30 minuter och för att arbetet ska kunna utföras krävs följande förutsättningar:

  • Tvättmaskin/tumlare/kombimaskin måste vara avstängda under besöket
  • Tvättmaskin/tumlare/kombimaskin ska vara lättåtkomliga då de ska flyttas under besöket för att komma åt vattenavstängnigen bakom maskinerna
  • Blandaren är hel och ren för övrigt

Kallelse extrastämma, balkonginglasning

Bifogat finner ni kallelse till extrastämma, bilaga 1 med information, bilder och priser samt en fullmaktsblankett att fylla i om du inte har möjlighet att närvara.

Utdrag ur våra stadgar angående ovan

30 §

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.

Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

31 §

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt, fullmakten skall uppvisas i orginal och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än en (1) medlem. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde.

Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig.

Ombud och boträde får endast vara:

  • annan medlem
  • medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo
  • föräldrar
  • syskon
  • myndigt barn
  • annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus
  • god man

Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare.

Är medlem en juridisk person får denna företrädas av legal ställföreträdare.