Duschblandare/temperaturskillnader

Flera boenden har rapporterat att duschblandaren med tiden har försämrats och att temperaturen har varierat och förändrats under hösten.

Tapwell har varit på besök hos oss och hittat en hel del smuts i våra duschblandare, vad de kan bero på kan man bara spekulera i men inget vi kan påverka. Vi har fått nya insatser till våra duschblandare konstnadsfritt av Tapwell och ett byte återställer funktionen. Då detta inte är en garantifråga så får man som boende göra bytet själv eller bekosta servicen som utförs. Önskar man göra bytet själv går det bra att kontakta styrelsen via mail för att få en ny insats.

Boka senast måndagen den 10 Februari 2020

Forstena kan erbjuda boende att boka in servicen till en kostnad av 297 SEK inkl. moms, en kostnad som Forstena fakturerar boende. För att få hjälp gör man en ”Felanmälan” till Forstena, se instruktion under fliken Felanmälan. Efter en sammanställning sätts datum. Under tiden som jobbet görs får man sätta sin dörr i serviceläge alternativt vara hemma och ta emot Forstena.

Bytet kommer att ta ungefär 30 minuter och för att arbetet ska kunna utföras krävs följande förutsättningar:

 • Tvättmaskin/tumlare/kombimaskin måste vara avstängda under besöket
 • Tvättmaskin/tumlare/kombimaskin ska vara lättåtkomliga då de ska flyttas under besöket för att komma åt vattenavstängnigen bakom maskinerna
 • Blandaren är hel och ren för övrigt

Kallelse extrastämma, balkonginglasning

Bifogat finner ni kallelse till extrastämma, bilaga 1 med information, bilder och priser samt en fullmaktsblankett att fylla i om du inte har möjlighet att närvara.

Utdrag ur våra stadgar angående ovan

30 §

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.

Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

31 §

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt, fullmakten skall uppvisas i orginal och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än en (1) medlem. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde.

Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig.

Ombud och boträde får endast vara:

 • annan medlem
 • medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo
 • föräldrar
 • syskon
 • myndigt barn
 • annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus
 • god man

Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare.

Är medlem en juridisk person får denna företrädas av legal ställföreträdare.

Sopnedkast avstängda V1

Pga. av elfel så har sopnedkasten intill Vintergatan 1 inte kunnat tömmas denna vecka. Vi har tejpat ihop luckorna och alla boende får använda sig av sopnedkasten utanför 3B tillsvidare. Matavfall går bra att använda, dock endast för just matavfall. Forstena jobbar på en lösning.

Extraförråd

Det finns ett begränsat antal extraförråd i samtliga trapphus som man som boende kan få hyra till en extra kostnad i mån av plats.

From 1 Januari 2020 kommer man kunna hyra extraförråden till en kostnad av 75 SEK / kvm. månadsvis med en uppsägningstid på 1 kalendermånad. För att hyra ett extraförråd upprättas ett kontrakt och hyran tillkommer på din avgiftsavi från HSB.

Ni som redan nyttjar ett extraförråd och vill fortsätta hyra det efter årsskiftet får gärna skicka in er förfrågan snarast, debiteringar sker först from 1 Januari 2020 enligt ovan men vi vill ha klart de administrativa jobbet så fort som möjligt. Om man inte önskar försätta nyttja sitt extraförråd ser vi att förrådet töms innan årsskiftet den 1 Januari 2020.

För att ansöka om att hyra ett extraförråd maila till styrelsen@vintergatan3.se och uppge följande:

 • Förrådsnummer, objektsnummer, se lista under fliken ”Gemensamma utrymmen” och ”Förråd” – Vet du inte vad som finns tillgängligt, nämn vad du önskar hyra för storlek
 • För och efternamn – Mottagare av avgiftsavi från HSB
 • From vilket datum du önskar få tillträde och eventuellt slutdatum eller tillsvidare Obs. uthyres månadsvis
 • Vad förrådet ska användas till

Läs mer om detta under fliken Gemensamma utrymmen och sedan Förråd.

Vattenlås bakom tvättmaskinen

Det har kommit in en hel del felanmälningar till vår förvaltare Forstena om vatten som flödar från under tvättmaskinen. Detta beror till 99% av fallen på att vattenlåset till tvättmaskinen behöver rensas. Vattenlåset finner du bakom maskinen. Dra ut tvättmaskinen och lossa på vattenlåset för att rensa. Ett vattenlås får man som bostadsrättsinnehavarae ansvara för att rensa själv, precis som alla andra avlopp. Alternativt får man kontakta en rörmockare och bekosta själv.

Man kan alltså inte göra en felanmälan till vår förvaltare Forstena för att rensa ett vattenlås.

Läs mer om FAQ under fliken ”Felanmälan”.