Kallelse extrastämma, balkonginglasning

Bifogat finner ni kallelse till extrastämma, bilaga 1 med information, bilder och priser samt en fullmaktsblankett att fylla i om du inte har möjlighet att närvara.

Utdrag ur våra stadgar angående ovan

30 §

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.

Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

31 §

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt, fullmakten skall uppvisas i orginal och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än en (1) medlem. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde.

Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig.

Ombud och boträde får endast vara:

  • annan medlem
  • medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo
  • föräldrar
  • syskon
  • myndigt barn
  • annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus
  • god man

Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare.

Är medlem en juridisk person får denna företrädas av legal ställföreträdare.

Extrastämma

Måndagen den 27 Januari Kl. 19.00 har vi en extrainsatt stämma angående inglasning av balkongerna i Ateljén. En kallelse kommer framöver. Vi ser gärna att så många som möjligt kommer.

Sommar på Vintergatan

Nu är äntligen sommaren här och det MÄRKS i vår härliga förening. De är sena kvällar på balkonger och uteplatser med god mat, dryck och musik. Vi vill därför påminna om att vi måste ta hänsyn till våra grannar.

Ljuset studar mellan alla hus i hela kvarteret, efter 22.00 på kvällarna sänker man volymen på både musik och samtalston.

I Sundbybergs Kommun får man inte grilla med kol på balkongerna, däremot tillåts det i vår förening el och gasol.

En väldigt viktig punkt är att se till att alla saker som förvaras på balkongerna inte kan ramla ner. Vi har haft ett flertal händelser där diverse skräp, parasoller och tomater ramlat med risk för skada.

När det kommer till insynsskydd, balkongskydd, markiser, trall och parasoller etc. så har vi tydliga riktlinjer vad gäller mått, färgkod och material framtaget för vår föreningen av arkitekten Semrén Månsson som ritade vårt hus. Se nedan bifogad fil samt mer information under fliken ’Om ditt boende’. Allt material som inte följer vår estetiska profil ska avlägsnas omedelbart av hänsyn til arkitekten, dina grannar och din förening som är mån om att hålla standarden fortsatt hög och attraktiv på marknaden.

Nyhetsbrev Februari 2019

Idag går nyhetsbrevet ut på Facebook, på vår hemsida, i brevlådorna samt skickas på mail. Vi har för avsikt att gå ut med alla framtida utskick endast digitalt. Det är därför extra viktigt att alla boenden loggar in på sitt HSB konto och uppdaterar sina kontaktuppgifter samt bockar i rutan ”Skicka notifieringar från min brf-styrelse”.

Då vi har fått uppgifter om att vissa utnyttjar fel samt flera förråd i husen kommer vi framöver gå igenom alla källarplan. Det är viktigt att du endast nyttjar det förråd som tillhör din lägenhet. Ditt förråd är skyltat med samma nummer som ditt lägenhetsnummer, det nummer som står utanför din dörr. Alla felaktigt använda förråd kommer att låsas av Styrelsen den Den 30 April 2019

Det finns nu tydliga ordningsregler för vår gemensamma Ateljé nerskrivna. Alla ska ha fått en kopia i sin brevlåda. De finns också inom kort inramande på plats i Ateljén. Ateljén är mycket uppskattad och för att vi ska kunna fortsätta använda den krävs det att alla grannar visar hänsyn och följer reglerna.

Föreningen har sedan den 16 Januari 2019 Jour dygnet runt för akuta ärenden. Det nya journummer är 08-18 60 00. Läs mer om vår jour under fliken ”Felanmälan”.

Vi har nu lagom till våren kontaktat 3 olika företag som glasar in balkonger

Våren och årsstämman börjar närma sig och detta innebär även att motioner måste skickas in senast den 30 April 2019 till Styrelsen. Valberedningen är också informerad. Vi återkommer med datum för stämma (endast digitalt; per mail, på Facebook samt på vår hemsida).

Soplukten fortsätter att gäcka oss och Forstena driver ett ärende tillsammans med entreprenören. Det vi vet idag är att lukten oftast kommer i samband med att ett av rören (det mittersta) blir fullt. Framtill att vi kan åtgärda problemet med att lukten tränger in i våra hus så kan vi undvika att fylla det mittersta röret genom att försöka fördela upp våra soppor på båda rören. Idag använder alla i vår förening till störst del det mittersta röret. Om vi kommer överens om att V1 använder det mittersta och 3A använder det röret som ligger närmst deras hus och 3B använder sopnedkasten utanför deras port, kan vi kanske undvika att det blir stopp framöver.

Från och med nu ska alla ansökningar om andrahandsuthyrning gå via HSB. Vi kommer att retroaktivt registrera alla äldre, aktiva andrahandsuthyrningar. Vi vill poängtera att man måste ha ett giltigt godkänt kontrakt för att få hyra ut och hyra en lägenhet i andrahand i vår förening. Saknar du kontrakt uppmanar vi dig att ansöka omedelbart. Det kommer att tas en avgift på 1500 SEK per ansökan av andrahandsuthyrning.